Wydarzenia

Wykład
W imieniu Zarządu OC PTM serdecznie zapraszamy na wykład:
"How to write mathematical papers in correct and understandable English - the analysis of typical errors in Polish articles" którego autorem jest Jon Russell Pross.
Wykład odbędzie się 5 lutego 2015r. o godzinie 12.00 w sali 310.
Seminarium Naukowo-Dydaktyczne dla Nauczycieli Matematyki 2011-06-21
Zapraszamy nauczycieli matematyki do udziału w seminarium naukowo-dydaktycznym. Inicjatorem, organizatorem oraz patronem naukowym Seminarium jest dr hab. Grażyna Rygał prof. AJD (więcej... )
Walne zebranie OC PTM 2010-11-24
W imieniu Zarządu OC PTM informuję, że WALNE ZEBRANIE Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego zostaje zwołane na dzień 02.12.2010 r. (czwartek) o godz. 12.30 w sali A2 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, ul. Dąbrowskiego 73.
Celem zebrania jest konieczność przeprowadzenia wyborów władz na nową kadencję.

Porządek zebrania:
 1. Wybory przewodniczącego zebrania.
 2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu OC PTM.
 3. Sprawozdanie skarbnika OC PTM.
 4. Wnioski Zarządu OC PTM.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 6. Dyskusja.
 7. Przyjęcie do PTM nowych członków.
 8. Powołanie Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybory Prezesa OC PTM.
 10. Wybory funkcyjnych członków Zarządu.
 11. Wybory Komisji Rewizyjnej.
 12. Wybory delegatów na Walne Zgromadzenie PTM.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
Proszę Koleżanki i Kolegów o niezawodny udział w zebraniu.

Sekretarz OC PTM
Edyta Pawlak

Odczyt popularno-naukowy prof. dr hab. Jacka Jędrzejewskiego 2010-05-21
W dniu 21 maja 2010 r. o godz. 12.15 w sali A-13 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej odbył się odczyt popularno-naukowy prof. dr hab. Jacka Jędrzejewskiego z Instytutu Matematyki i Informatyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Tytuł wykładu: "Twierdzenia o monotoniczności funkcji".
Medale 60-lecia Olimpiady Matematycznej
W dniu 18.12.2009 r. o godz. 12.00 w Instytucie Matematyki Politechniki Częstochowskiej odbyła się uroczystość wręczenia Medali 60 - lecia Olimpiady Matematycznej. (więcej...)

Odczyty dla nauczycieli
W roku akademickim 2011/2012 oraz 2012/2013 w Instytucie Matematyki i Informatyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbywały się Seminaria Naukowo – Dydaktyczne dla Nauczycieli Matematyki.
Patronat nad tymi spotkaniami sprawują:
 • Instytut Matematyki i Informatyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Polskie Towarzystwo Matematyczne, Oddział Częstochowski
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Oddział Katowicko – Częstochowski
 • Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie.
Inicjatorem, organizatorem oraz patronem naukowym Seminarium jest Prof. Grażyna Rygał.
Lp. Data Imię i nazwisko prelegenta
1. 14.01.13 dr Marcin Ziółkowski (AJD w Częstochowie)
Podzielność liczb naturalnych
2. 11.03.13 dr Marcin Ziółkowski (AJD w Częstochowie)
Przekształcenia geometryczne
3. 08.04.13 mgr Jarosław Kowalski (nauczyciel matematyki LO w Myszkowie)
Kalkulator graficzny TI-83 – środek dydaktyczny w szkole ponadgimnazjalnej
4. 13.05.13 prof. dr hab. Wacław Zawadowski
Co nowego w nauczaniu matematyki? Flip teaching i ocenianie w systemie zdobywania sprawności
5. 21.10.13 dr hab. Grażyna Rygał prof. AJD (AJD w Częstochowie)
Kompetencje nauczyciela
6. 25.11.13 dr hab. Jarosław Jagieła
Analiza transakcyjna
Medale 60-lecia Olimpiady Matematycznej
W dniu 18.12.2009 r. o godz. 12.00 w Instytucie Matematyki Politechniki Częstochowskiej odbyła się uroczystość wręczenia Medali 60 - lecia Olimpiady Matematycznej. Medal ten będący wyrazem uznania dla zaangażowania i wkładu pracy nauczycieli w rozbudzanie zainteresowań uczniów oraz zachęcanie ich do podjęcia dodatkowego trudu w pogłębianiu umiejętności i wiedzy matematycznej jest przyznawany z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Z regionu częstochowskiego jubileuszowe medale oraz dyplomy otrzymali: mgr Halina Jaszewska, doc. Andrzej Kapcia, mgr Barbara Konik, mgr Zdzisława Nawrocka oraz mgr Anna Zajdler.

Wykład Prof. dr hab. Antoniego Pierzchalskiego
W dniu 15 czerwca 2007 r. o godz. 12.00 w Instytucie Matematyki i Informatyki odbył się wykład Prof. dr hab. Antoniego Pierzchalskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego na temat: Naturalne warunki brzegowe dla naturalnych operatorów różniczkowych. Wykład odbył się w ramach spotkań naukowych Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.